ANBI-status

De Bibliotheek Veldhoven heeft een Culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dat betekent dat je een schenking of een erfenis onder voorwaarden kunt aftrekken van de belasting.

Donateur worden?

Uiteraard kan iedereen een financiële bijdrage leveren aan de Bibliotheek Veldhoven, daar zijn we ontzettend blij mee! Iedereen met een hart voor de bieb kan de Bibliotheek Veldhoven steunen. Omdat je lid bent, lid bent geweest of omdat je het gewoon belangrijk vindt dat de bieb in Veldhoven er is! Je kunt de bibliotheek steunen door een vrijwillige bijdrage van elk gewenst bedrag, eenmalig of jaarlijks.

Vul hiervoor het formulier in. Je kunt de vrijwillige bijdrage ook voldoen aan de informatiebalie van de bibliotheek.

Contactgegevens

de Bibliotheek Veldhoven
Meiveld 2
5501 KA Veldhoven
Tel: 040-253 29 01
E-mail: info@bibliotheekveldhoven.nl
Fiscaal nummer/RSIN 26.50.861

Directie en Raad van Toezicht

Directie

 • Mevrouw D. Prinsen (directeur)
 • Mevrouw L. Verheijen (adjunct)

Raad van Toezicht

 • De heer R. de Moor (voorzitter)
 • Mevrouw P. Janssen (secretaris)
 • De heer J. Van Hest
 • Mevrouw M. Van Schalkwijk
 • De heer F. Laurens
 • Mevrouw J. Roestenberg is aangesteld als notulist

De Raad van Toezicht voert haar taken onbezoldigd uit.
Medewerkers worden beloond volgens de CAO Openbare Bibliotheken.

Statutaire doelstelling van de stichting

 1. Het in de samenleving bevorderen van het vrije verkeer van informatie door deze ter beschikking te stellen aan de algehele bevolking zonder onderscheid van godsdienstige overtuiging, politieke gezindheid of sociale groepering en het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het werkgebied van de stichting omvat de gemeente Veldhoven.
  Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
 2. De stichting beoogt het algemeen nut.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 • het oprichten, in stand houden en besturen van een openbare bibliotheek en te zorgen voor een doelmatige spreiding van het bibliotheekwerk;
 • het leggen van contacten met maatschappelijke, culturele en commerciële organisaties, die relevant zijn voor de uitbreiding en intensivering van de dienstverlening aan het publiek;
 • het samenwerken met andere bibliotheken en ondersteunende instellingen in een netwerkorganisatie;
 • het gebruiken van alle andere wettige middelen die tot de verwezenlijking van het doel kunnen leiden.

Missie

De Bibliotheek Veldhoven is de plaatselijke toegangspoort tot kennis, die een essentiële voorwaarde schept voor levenslang leren en ontwikkeling van burgers. De Bibliotheek Veldhoven draagt bij aan en vormt de basis voor de kennis- en informatiesamenleving door het faciliteren van en het actief verspreiden van kennis en cultuur voor en door alle Veldhovenaren. Daarmee stimuleert, ondersteunt, faciliteert en rust de bibliotheek burgers toe om zich te ontwikkelen, om te participeren, zich te ontplooien en zo mee te doen en bij te dragen aan de moderne kennissamenleving. De bibliotheek draagt daarmee bij aan de leefbaarheid en de vitaliteit van de gemeente Veldhoven.

Vanuit deze missie worden de volgende kerntaken onderscheiden. Deze zijn wel onlosmakelijk met elkaar verbonden omdat ze elkaar versterken.Ze zijn vastgelegd in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Voor de Bibliotheek Veldhoven zijn deze functies ook in deze beleidsperiode leidend.

 • Inspiratiebron voor lezen en literatuur: voor Bibliotheek Veldhoven is lezen de basis.
 • Warenhuis van kennis en informatie: de Bibliotheek Veldhoven voorziet in fysieke en digitale toegang tot informatie.
 • Centrum voor ontwikkeling en educatie: de Bibliotheek Velhoven biedt een stimulerende en laagdrempelige leeromgeving voor informeel en een leven lang leren.
 • Podium voor ontmoeting en debat: de Bibliotheek Veldhoven is een dynamische ontmoetingsplek.
 • Encyclopedie voor kunst en cultuur: de Bibliotheek Veldhoven legt de link met de lokale gemeenschap.

Visie

Een leven lang leren, ontwikkelen en participeren, door de inwoners en bezoekers van Veldhoven te stimuleren, faciliteren en verbinden door gebruik te maken van kennis en informatie van het verleden, heden en de toekomst.

De Bibliotheek Veldhoven biedt dè betrouwbare en onafhankelijke weg naar informatie in traditionele en eigentijdse bronnen. De Bibliotheek Veldhoven is naast kennisinstituut gericht op educatie ook de centrale, uitnodigende, interactieve en verbindende ontmoetingsplaats van en voor alle Veldhovenaren waarbij ze zich zowel fysiek als virtueel presenteert.

Door actuele en vernieuwende activiteiten en programmering weet de Bibliotheek Veldhoven ook de Veldhovense jeugd en jongeren te trekken en aan zich te binden. Voor de kwetsbare en oudere Veldhovenaar die moeite heeft zijn weg te vinden in het dynamische medialandschap is de Bibliotheek Veldhoven wegwijzer.

De Bibliotheek Veldhoven heeft oog voor talentontwikkeling van inhoud en productie van amateurkunsten: zij heeft de ambitie de amateurkunst op het gebied van letteren, literatuur en nieuwe media op een hoger plan te brengen door samenwerking met de professionele letteren, literatuur en nieuwe media te initiëren en te faciliteren.

Dit alles doet, kan en wil de bibliotheek niet alleen. De Bibliotheek Veldhoven is pro- actief in de samenwerking met sociale, culturele, educatieve en gemeentelijke organisaties als ook in de samenwerking met haar bibliotheekgebruikers en toont zich daarbij een inspirerende en open partner, die altijd de dialoog opzoekt. Dit resulteert onder meer in een gezamenlijke programmering met de samenwerkingspartners theater de Schalm, Museum ’t Oude Slot en muziekschool Art4U op het gebied van muziek, educatie, podiumkunsten, erfgoed en expositie. Naast deze gezamenlijke programmering wordt er ook gebouwelijk samengewerkt en worden er synergievoordelen nagestreefd.