Vacatures

Per 1 maart 2019 zijn wij, in verband met het verstrijken van de zittingstermijn van twee huidige leden, op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht van Stichting de Bibliotheek/VVV Veldhoven.

Profiel

De Raad van Toezicht (RvT) toetst of de Directeur-bestuurder bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting de Bibliotheek/VVV Veldhoven in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

Hieruit vloeit voort dat de RvT zowel toeziet op de bestuurder, klankbord is voor de bestuurder en tenslotte ook werkgever is van de bestuurder. In het Reglement van de RvT worden deze verschillende rollen verder ingevuld en geduid. De Raad bestaat op dit moment uit een voorzitter, een secretaris, drie leden en een vaste notuliste. De RvT vergadert ca. vijf keer per jaar en volgt de code cultural governance (www.cultuur-ondernemen.nl). De nieuwe leden kunnen na de zomervakantie, als onderdeel van het aanstellingstraject, als waarnemer al enkele vergaderingen van de RvT bijwonen.

In algemene zin omvat het profiel van een lid van de RvT tenminste de volgende vereisten:

 • Affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van de stichting
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten met bijbehorende aantoonbare relevante ervaring
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Het vermogen en de attitude om de Directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Directeur-bestuurder te toetsen
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden
 • Wonend of in hoofdzaak werkzaam zijn in de gemeente Veldhoven

Door het vertrek van twee huidige leden van de RvT zoekt de RvT specifiek naar kandidaten die passen in het hiervoor beschreven algemene profiel van toezichthouder en die daarnaast voldoen aan de onder punt 1 of 2 genoemde volgende kenmerken:

 1. Een juridische opleiding op academisch niveau, bij voorkeur gekoppeld aan ervaring als advocaat/juridisch adviseur of een soortgelijke functie en werkzaam binnen dit werkveld.
 2. Een bedrijfskundige of HRM opleiding op ten minste HBO-niveau, bij voorkeur gekoppeld aan ervaring als HR manager of adviseur en werkzaam binnen dit werkveld.

De kandidaat die aan de onder punt 2 genoemde kenmerken (HRM-profiel) voldoet, wordt benoemd op voordracht van de personeelscommissie.

Wij bieden

Een uitdagende onbezoldigde functie in een enthousiast team, binnen een maatschappelijk relevante organisatie, in een boeiend maatschappelijk en politiek werkveld.

Heeft u belangstelling?

Nadere informatie kan op verzoek per mail worden verstrekt door de heer R. de Moor, voorzitter Raad van Toezicht, via RaadvanToezicht@bibliotheekveldhoven.nl. Bij opgave van uw telefoonnummer wordt u teruggebeld.

Reacties, voorzien van motivatie en cv, met melding van uw belangstelling voor het juridische of HRM-profiel, ontvangen wij graag vóór 1 juni 2018, onder vermelding van ‘Vacature RvT’ via mail: RaadvanToezicht@bibliotheekveldhoven.nl. De sollicitatiegesprekken vinden maandag 18 juni 2018 in de avonduren, tussen 18.30 en 22.00 uur, plaats in de bibliotheek.